Uslovi korišćenja

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Valuator platforme koja se nalazi na internet adresi valuator.rs.

Platforma predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža VALUATOR DOO, Veljka Dugoševića 54, Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21729540, PIB: 112737776 (u daljem tekstu: Valuator).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Valuatora i svakog pojedinog korisnika platforme. Valuator omogućava korišćenje platforme isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. Pristupom i korišćenjem platforme, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Valuatorom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Valuator je posvećen očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

INTEGRITET I OPIS PLATFORME

Privrednim subjektima koji se registruju platforma omogućava jednostavno, transparentno i efikasno upravljanje postupkom nabavke.

Svako korišćenje platforme u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Valuator i kršenjem Uslova korišćenja.

AUTORSKO PRAVO

Valuator ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na platformi, kao i na svim pojedinim elementima koji je čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi, čiji je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela platforme, ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Valuatora kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava.

KORISNICI

Korisnicima usluga koje putem platforme pruža Valuator smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi patformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na platformi, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na platformi pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na platformi. Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje platforme putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Valuator ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Registrovani korisnik može ukinuti svoj status registrovanog korisnika deaktivacijom naloga sa profila na platformi. Registrovani korisnik može zatražiti brisanje korisničkog naloga i pratećih podataka podnošenjem zahteva za brisanje.

Deaktivacijom naloga registrovani korisnik onemogućava korišćenje korisničkih podataka na platformi uz mogućnost ponovne aktivacije istog, dok se brisanjem korisničkog naloga trajno uklanjaju korisnički podaci sa platforme.

REGISTROVANI KORISNICI

Registrovani korisnik može biti preduzetnik ili privredno društvo registrovano u APR.

Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular koji sadrži određene podatke o ličnosti. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa našom politikom privatnosti.

PLAĆANJE CENE USLUGA

Registrovani korisnici za korišćenje usluga platforme plaćaju cenu prema cenovniku važećem u trenutku kupovine usluge. Trenutno je aktivan Basic paket, po sledećem cenovniku:

  • 1 mesečna pretplata - 59 eur (6.962 RSD)
  • 3 mesečna pretplata - 169 eur (19.942 RSD)
  • 6 mesečna pretplata - 329 eur (38.822 RSD)
  • 1 godišnja pretplata - 619 eur (73.042 RSD)

Prilkom obračuna naknade u dinarima, kompanija Valuator DOO koristi svoj komercijalni kurs u iznosu od 118,00 dinara za 1 eur. Komercijalni kurs je podložan promenama u skladu sa kretanjem vrednosti EUR po kursu NBS. Ovaj cenovnik se odnosi na sve raspoložive pakete funkcionalnosti softvera Valuator DOO.

OBAVEŠTENJE

Korisnik se obaveštava da mu Valuator može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj platforme, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja platforme, novosti Valuatora, kao i ostala obaveštenja ove vrste.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik izričito prihvata da Valuator ni u kom slučaju nije odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo.

Ova odredba o ograničenju odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Valuator nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost platforme niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Valuator nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Valuatora i korisnika u vezi sa korišćenjem platforme primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Valuator i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Valuator ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na platformi i poslati email svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, biće mu onemogućeno korišćenje naloga, te će se ugovorni odnos prekinuti po prethodnim Uslovima korišćenja.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na platformi.

Svaki odštampani primerak ovih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Vaš Valuator